Stadgar

SGA stadgar enligt årsmötet mars 2017

STADGAR FÖR SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

§ 1 ÄNDAMÅL

Swedish Greenkeepers Association – SGA – är en öppen ideell förening för landets anställda inom svensk professionell grönyteskötsel inom Golf, Fotboll samt övrig park och mark. Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med ”idrottens mål och inriktning”, samt med särskild målsättning som:

 • Att genom utbildning och erfarenhetsutbyte upprätthålla en väl utbildad och kunnig yrkeskår
 • Att ha ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter, men inte engagera sig i fackliga frågor
 • Att samverka med Svenska Golfförbundet, Svenska Fotbollsförbundet, Föreningen Svensk Elitfotboll samt övriga organisationer inom framförallt golf och fotboll, Nationellt och internationellt
 • Att genom varierande insatser främja det idrottsliga
 • Att stödja forskning och utveckling (FoU) inom grönyteskötseln
 • Att arbeta för ett gott miljöarbete på medlemmarnas arbetsplatser
 • Att tillsammans med Förbund och intresseorganisationer verka för utbildningar inom Svensk grönyteskötsel
 • Att verka för sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna och det gemensamma mål SGA verkar för: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATTRAKTIVA GRÖNA SPELYTOR

Vidare skall föreningen i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

HEMORT -SGA skall ha sitt säte på ort där dess kansli är beläget.

§ 2

SGA beslutande organ är ordinarie årsmöte, höstårsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Då ordinarie årsmöte, höstårsmöte eller extra årsmöte inte är samlat är styrelsen beslutande organ.

§ 3 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR

SGA RIKS verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte till och med nästa ordinarie årsmöte.

§ 4 MEDLEMSKAP

Föreningen består av de fysiska personer som i öppen anda har upptagits i föreningen som medlemmar. Medlemskap i SGA beviljas av styrelsen eller av styrelsen utsedd efter ansökan.

Aktivt medlemskap: För medlemmar som verkar professionellt inom grönyteskötsel såsom Golf, Fotboll samt övrig park och mark i Sverige och i utlandet.

Medlemskap Veteraner: Aktiv medlem som pensionerats övergår till kategori Veteran och där avgiften bestäms av årsmötet.

Stödjande medlemskap: Specialister, förtroendevalda, studerande och praktikanter på golfklubb och andra intresserade inom- som utanför golfnäringen som stödjer SGAs ändamål och målsättning.

Företagsmedlemskap: Tilldelas företag som stödjer SGAs ändamål och målsättning.

Hedersmedlem: Genom beslut av årsmöte, kan person på förslag från styrelsen, bli kallad ständig medlem eller hedersmedlem.

Sökande som beviljats medlemskap räknas som medlem när stadgad medlemsavgifterlagts.

Utträde ur SGA meddelas SGAs kansli senast den 31/12 för kommande år. Om medlem inte sagt upp medlemskap kan denne ses som medlem och anmodas erlägga medlemsavgift innevarande år. Försummar medlemmen att göra detta och inte har förebringat skäl för anstånd härmed som kan godkännas av styrelsen, kan medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur SGA.

Uteslutning av medlem får ej ske på andra grunder än att medlemmen försummat erlägga stadgade avgifter, motarbetat SGA:s verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen på annat sätt skadat SGAs intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Kategoriindelning för medlemmar fastställs av höstmötet på förslag av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Medlem:

 • skall följa SGAs stadgar och de beslut som fattas inom SGA,
 • skall erlägga de avgifter som årsmötet fastställer
 • äger rätt att deltaga i SGAs möten, arrangemang och aktiviteter
 • äger rätt att erhålla fortlöpande information om verksamheten
 • äger yttrande- och rösträtt på det SGA-distriktsårsmöte och extra årsmöte medlemmen har rätt att deltaga i
 • äger rätt att lämna förslag till SGAs årsmöten. Sådant förslag skall lämnas till den SGA:s Kansli som vidarebefordrar förslaget till den Distriktsambassadör i det distrikt som medlemmen tillhör. Samtliga inkomna förslag bereds av kansliet tillsammans med Ambassadörerna inför distriktsårsmöte alternativt SGA:s årsmöte
 • äger rätt till närvaro- och yttranderätt vid SGAs årsmöten har inte rätt till del av SGAs behållning eller egendom vid upplösning av SGA.

Ständig medlem och hedersmedlem är befriade från att erlägga stadgad medlemsavgift.

§ 6 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

6:1 Ordinarie årsmöte hålls senast den 30 mars. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet.

6:2 Kallelse till ordinarie årsmöte utsändes till distrikten senast två veckor före mötet via medlemsmail och eller medlemmail. Kallelsen skall vara åtföljd av föredragningslista, årsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, förslag på årsavgifter och valberedningens förslag till nomineringar för styrelse- och andra poster samt inkomna motioner med styrelsens yttrande.

§ 7 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

7:1 Styrelsen skall, då den finner så erforderligt eller så påfordras av distrikt som representerar minst en tredjedel av antalet medlemmar inom SGA kalla till extra årsmöte för behandling av angivet ärende.

7:2 Kallelse till extra årsmöte sker senast 14 dagar före mötet. Till varje distrikt bifogas föredragningslista och andra vederbörliga handlingar. Kallelse och bilagor till kallelsen skall på begäran från medlem erhållas från föreningens kansli.

§ 8 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID ORDINARIE ÅRSMÖTE eller EXTRA ÅRSMÖTE

8:1 Distrikt äger rätt att inge förslag till ärende att behandlas vid ordinarie årsmöte och extra årsmöte.

8:2 Förslag från medlem skall vara kansliet tillhanda senast den 31 oktober för det ordinarie årsmötet.

8:3 Förslag föreläggs i kallelsen till respektive möte med styrelsens yttrande.

§ 9 ÅRSMÖTE

9:1 Mötet öppnas av styrelsens ordförande, eller i dennes frånvaro, av dess vice ordförande. Är även denne frånvarande, öppnas mötet av den till levnadsåren äldste närvarande ledamoten av styrelsen.

9:2 Varje distrikt äger rösträtt och utövar den på sätt som anges i § 10. Mötet är beslutsmässigt med det antal röster som finns företrädda på mötet. Ledamot av styrelsen får inte vara distriktsombud vid respektive möte.

9:3 Omröstning sker öppet; dock skall val ske med slutna sedlar om ombud så begär.Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad; är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9:4 Röstlängd för årsmöte upprättas av styrelsen per den 1 september gällande för tiden 1 januari – 31 december påföljande år.

9:5 Yttranderätt vid årsmöte tillkommer ledamot av styrelsen, SGA RIKS tjänstemän, revisorer och medlemmar i SGA samt den årsmötet medger sådan rätt.

9:6 Utöver stadgeenliga ärenden får endast ärende, som upptagits på den med kallelsen utsända föredragningslistan, företagas till avgörande vid årsmöte.

§ 10 RÖSTRÄTT VID ÅRSMÖTE

10:1 Distrikt äger vid årsmöte utöva rösträtt för de medlemmar inom distriktet som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot SGA.

10:2 SGA-distrikt utövar sin rösträtt vid årsmötet genom vid distriktets årsmöte utsett/utsedda ombud. Distriktet äger utse högst så många ombud som det har röster. Ombud skall tillhöra det distrikt vilket han blivit utsedd att representera. Ombud får inte utöva rösträtt för mer än ett distrikt.

10:3 Distriktets röstantal baseras på antalet medlemmar i distriktet per den 1 september som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot SGA. Varje distrikt har minst en röst (basantal). Härutöver förvärvar distrikt tilläggsröster i relation till sin procentuella andel av SGAs totala medlemsantal. För var fjärde procent (avrundat) erhåller distriktet en tilläggsröst.

§ 11 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringsmännen skall även fungera som rösträknare.
 6. Behandling av styrelsens årsberättelse
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser samt övriga beslut föranledda av revisorernas berättelse
 9. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 10. Val av:
  A) Ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  B) Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
  C) Suppleant i styrelsen för en tid av ett år
  D) Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  E) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en skall utses till sammankallande
 11. Behandling av övriga ärenden på föredragningslistan, vilka hänskjutits till årsmötet av styrelsen eller upptagits i enlighet med § 8, samt ärenden som enligt ordinarie årsmötets beslut får dryftas.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på föredragningslistan för mötet.

§ 12 STYRELSEN

 • Styrelsen skall bestå av ordförande, tre till fyra ledamöter, och en suppleant.
 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
 • Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot ges yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
 • Valbar till styrelsen är medlem som erlagt stadgade avgifter till SGA.
 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av styrelsens ledamöter så begär.
 • Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast sju dagar före sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om ordföranden finner nödvändigt, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefon

§ 13 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Det åligger styrelsen att:

 1. Verka för SGA:s framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen
 2. Fullgöra SGA: åligganden enligt dessa stadgar
 3. Ansvara för och förvalta SGA:s medel, redovisa dessa enligt god redovisningssed samt utse den eller de som utöver styrelsen äger teckna SGA:s firma
 4. Utarbeta förslag till årsberättelse, verksamhetsplan och budget, bereda de ärenden som skall föreläggas årsmötet samt verkställa årsmötets beslut
 5. Handlägga frågor av internationell karaktär
 6. Efter behov tillsätta kommittéer, fastställa antalet ledamöter och instruktioner för dessa
 7. Föra protokoll vid sina sammanträden samt leda och vara huvudman för SGA:s administrativa verksamhet.

§ 14 REVISORER; REVISION

 • SGA förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer valda av årsmötet.
 • SGA handlingar och räkenskaper skall senast 6 veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna.
 • Efter verkställd revision skall revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

§ 15 VALBEREDNING

15:1 Valberedningen skall bestå av sammankallande och två ledamöter, varav styrelsen inom sig utser en ledamot.

15:2 Valberedningen skall senast 31 juli meddela distrikten vilkas styrelse- och revisorsmandat som utgår med arbetsåret, om några avsägelser då föreligger och begära förslag till ledamöter, revisorer och revisorssuppleant för följande valperiod. Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 oktober.

15:3 Valberedningen skall sammanträda när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut skall protokollföras och efter årsmötet överlämnas till SGA:s Kansli.
Valberedningen skall förvissa sig om att av valberedningen föreslagna kandidater är villiga att åtaga sig det uppdrag valet avser.

15:4 Valberedningen skall senast 6 veckor innan årsmötet skriftligen meddela SGA:s Kansli sitt förslag beträffande de val som skall förekomma på årsmötet och även meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

15:5 Valberedningen skall vid ordinarie årsmötet under punkten “Val” meddela sitt förslag till kandidater.

§ 16 INSYNSRÄTT

Styrelsen äger rätt att efter anfordran få del av sådana distriktshandlingar som erfordras för att bedöma huruvida distriktets verksamhet följer SGA:s stadgar och årsmötesbeslut.

§ 17 HEDERSTECKEN

Bestämmelser för hederstecken fastställes av årsmötet.

§ 18 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. För att tas upp till behandling skall sådant förslag vara bilagt kallelsen till årsmötet.

§ 19 UPPLÖSNING

För upplösning av SGA krävs beslut av ordinarie årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Eventuella tillgångar skall efter upplösning, komma svensk golfbaneskötsel och forskning och utveckling (FoU) till gagn.

§ 20 SGA Regioner

Distriktens indelning Samt beskrivning för distriktsrepresentanten finns i separat bilaga till dessa stadgar.

20:1 SGA regionerna företräds av ambassadör:

20:2 Utöver ambassadören bör i varje region finnas en eventansvarig, en utbildningsansvarig. Dessa ska tillsammans med ambassadören verka för att distriktets verksamhet sker enligt målsättningar och beslut tagna av SGA.

20:3 Vecka 46-48 ska varje regionssårsstämma genomföras i varje region.

20:4 Kanslichefen bör närvara på varje distriktsårsstämma varför dessa ej bör förläggas samma dag, Schema för dessa stämmor sker i dialog mellan ambassadörerna och kanslichefen.

§21 Distriktens årsstämma

21:1 Kallelse till regionens årsstämma kungörs på SGA:s hemsida samt tillsänds medlem per epost senast två veckor före stämman.

21:2 Röstberättigad på regionsstämman är medlem som fullgjort sina skyldigheter mot SGA.

21:3 Ambassadören har tillsammans med övriga förtroendepersonerna förbereda och handlägga frågor inför årsstämman. I detta arbete finns Kanslichefen som stöd.

§22 Ärenden på regionens årsstämma

Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringsmännen skall även fungera som rösträknare.
 6. Ambassadörens genomgång av distriktets verksamhet.
 7. Kanslichefens genomgång av nuläge samt framtidsfrågor för SGA
 8. Behandling av inkomna förslag på verksamhet från medlem
 9. Val av regionens representanter till SGA:s årsmöte
 10. Övriga frågor
 • Reviderade och kompletterade med stadgar för distrikten vid årsmötet 1993
 • Reviderade och kompletterade vid årsmötet 2001
 • Reviderade och kompletterade vid höstmötet 2002
 • Reviderade och kompletterade vid höstmötet 2003
 • Reviderade och kompletterade vid höstmötet 2004
 • Reviderade efter höstmötet 2006
 • Reviderade och kompletterade vid årsmötet 2012 Reviderade och kompletterade vid årsmötet 2017