Historia

Historien om SGA

År 1978 bildades SGA med målsättningen att samla alla som värnar om professionell greenkeeping inom golf, fotboll, sportytor och park där målsättningen är att samla landets alla under en riksorganisation.

SGA arbetar utifrån medlemmarnas intressen och bidrar till att utveckla svensk greenkeeping. Idag är SGA är en öppen ideell förening för Sveriges golfbaneanställda inom grönyteskötseln. SGA ska arbeta utifrån medlemmarnas intresse och bidra till utvecklingen av greenkeeping på Sveriges grönyteanläggningar. SGA ska även verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål.

Utbildning är en mycket viktig del av SGAs verksamhet. Samarbetet med SGF, PGA och GAF samt andra aktörer är där av vital betydelse. Utbildning är ett naturligt steg i arbetet med att göra medlemmens plats till en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla dess delar, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling. Tillsammans med forskning så som STERF och information är utbildning också en grundsten i SGAs målsättning att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel.