Om SGA

SGA är en intresseorganisation för Sveriges anställda inom grönyteskötseln. SGA ska arbeta utifrån medlemmarnas intresse och bidra till att utveckla svensk greenkeeping.

Vision o Mål

  • SGA ska vara en professionell, välkänd och respekterad intresseorganisation inom golfsporten och fotbollen.
  • SGA ska verka för att förbättra yrkeskårens kompetens genom utbildningar och delaktighet i utvecklingen inom greenkeeping både nationellt som internationellt.
  • SGA ska arbeta för medlemmarnas plats som en naturlig auktoritet på anläggningen inom alla delar av dess verksamhet, dock med tyngdpunkt på skötsel och dess utveckling. Detta ska ske genom samarbete med SGF, GAF, PGA, GDF, SEF och SvFF samt via en professionell inställning till yrkets alla delar.
  • SGA ska verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål. Detta sker genom utbildning och information i form av konferenser, Greenbladet, hemsidan och andra informationsutskick.
  • SGA ska arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med sin skötsel. Detta ska ske genom utbildningar, information och forskning.